H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Ден на розовата фланелка

На 24 февруари 2016г. 8 СОУ „Васил Левски“ ще се включи в световната инициатива за борба с тормоза в училище, известна като Ден на розовата фланелка. На този ден всички съпричастни с каузата носят розово, което символизира тяхната позиция и неприемане на тормоза в училище.

Прочети още...

Да помогнем на Вили!

Уважаеми родители, ученици и учители,

Нуждаем се от вашата помощ и подкрепа!   

Нека помогнем на Виолета Димитрова, ученичка в 8 клас. Вили страда от тежко заболяване, което се опитва да я прикове на инвалидна количка завинаги. Страшната диагноза е поставена преди две години и оттогава започва трудната и непрестанна битка с коварната болест.

give

Прочети още...

Отлични резултати на НВО за ІV клас

С гордост съобщаваме резултатите, които показаха нашите четвъртокласници на Националното външно оценяване за учебната 2014/2015 година:

БЕЛ – 5.50

Математика – 5.50

Човек и общество – 5.40

Човек и природа – 5.95

Изказваме своята искрена и сърдечна благодарност на г-жа Елена Петрова за упоритата й работа с класа, на г-жа Бунзина и на г-жа Цанкова за помощта която й оказаха и на учениците, които положиха старание, за да можем да се поздравим с тези високи резултати! Браво на всички вас!

Прием в първи клас за учебната 2018 - 2019 година

Уважаеми родители,

В 8. СУ "Васил Левски" няма свободни места след трето класиране за прием на ученици в I клас за учебната 2018/2019 година.

 

  • 3 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по английски език, математика и информационни технологии


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

СРОК

ДЕЙНОСТ

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

 от 16.04.2018 г.

 до 16.05.2018 г. вкл.

 Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

Всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. в стая 214.

 26.04.2018 г.

 след 16.00 ч.

Ден на отворените врати

Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.

 04.06.2018 г.

 в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на I-во класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

 от 05.06.2018 г.

до 07.06.2018 г. вкл.

 до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на I-во класиране.

 

 07.06.2018 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 08.06.2018 г.

до 11.06.2018 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във II-ро класиране.

 11.06.2018 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на II-ро класиране.

 В сайта на училището и на входната врата на сградата.

 от 12.06.2018 г.

 до 13.06.2018 г. вкл.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на II-ро класиране.

 

 13.06.2018 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

 от 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след III-то класиране.

от 20.06.2018 г.

до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град

на 11.09.2018 г.

 от 18.00 ч.

Родителска среща за началото на учебната година по паралелки.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

     І. За кандидатстване:

     1. Заявление за кандидатстване  download doc icon download pdf icon

      (Заявлението може да се изтегли от сайта на училището или да се попълни на място при подаване на документите)

     

         ІІ. За записване:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

      2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства (Представят се оригиналите на документите за сверка)

      3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

      4. Сведение за ученика – по образец

      5. Заявление за целодневно обучение – по образец

      6. Заявление за разширена подготовка (ИУЧ ) – по образец

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Водещ критерий

Точки

Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.2.

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните 1 до  3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

8.5.

Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределението на групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

При кандидатстване на второ и следващо дете, за прилежащ район на училището се счита както посоченият в приложение №3 на Системата, така и прилежащият район, използван при приема на по-голямото дете.

Б. Допълнителни критерии Точки Необходими документи
8.5.

Дете с трайни увреждания над 50%

6

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с двама починали родители

5

Копие от Акт за смърт на родителите

8.7.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището

22

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация / приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.  

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверява се от училището

8.9.

Дете с един починал родител

3

Копие от акт за смърт на родителя

8.10.

Дете, което живее в семейство/домакинство с три и повече деца

5

Копие от удостоверения за раждане на децата.

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.11.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете

3

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

8.12.

Дете, с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището / прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий /

5

Лична карта /за постоянен адрес / на родителя.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

 Прилежащ район на 8. СУ „Васил Левски“ /виж  /.