H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

malkite sn1ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

1. Принципи на програмата за подготвителна група:

Осъществяване на плавен преход от детската градина към началното училище.
Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение към личността на  всяко дете.

2. Образователни цели на предучилищната подготовка:

 • Заниманията с  5 и 6 годишните деца в полудневната група се осъществяват от 8.00 до 12.00 часа;
 • Заниманията с 6 годишните деца в целодневната група се осъществяват от 8.00 до 17.00 часа;
 • Овладяване на езика като основна човешка способност за опознаване на света, за общуване и комуникиране;
 • Формиране и усъвършенстване на уменията за писане /Развитие на графомоториката/;
 • Формиране на елементарни математически представи, запознаване с числата до 10 и тяхната количествена стойност;
 • Изграждане на възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления;
 • Стимулиране на познавателната активност и усъвършенстване на математическите представи на детето;
 • Възпитаване на социалната способност „адаптивност”, свързана със социално -ориентираното поведение на детето;
 • Формиране на социално - ориентирни норми за живот в здравословна и културна среда;
 • Стимулиране на толерантност и сътрудничество, на уважение и приемане на културни и национални ценности;
 • Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и неживата среда, достъпна за детето;
 • Овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда;
 • Наблюдаване, обследване и моделиране на природните предмети и обекти от близката среда.
 • Пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност;
 • Изобразително - практическата подготовка на децата в подготвителната група осигурява целенасочена и комплексна подготовка за системно обучение в началното училище, свързана с възприемане, осъзнаване и пресъздаване на природната и социална действителност;
 • Изобразителната дейност развива графични умения, необходими за подготовка по четене и писане в първи клас и допринася за стимулиране на положително отношение към изобразителната и други учебни дейности в началното училище;
 • Основната цел на подготовката е да се осигурят възможности за по-нататъшно развитие на детето чрез усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност, детско творчество и предпоставки за естетическа култура в началното училище;
 • Общуването с музиката са основава на познавателна, развиваща, комуникативна, оценъчна, адаптивна и възпитаваща функция чрез възприемане, възпроизвеждане, игра и елементи на музикална изразност.
 • Създаване на интерес и желание за общуване с музика.
 • Формиране и развитие на музикални способности, слушателски и изпълнителски умения.
 • Конструктивно-техническите и битови дейности, като част от специалната подготовка за училище са ориентирани към конструиране, моделиране, обработка и съединяване на материали и грижи за себе си, дома и училището.
 • Основна цел да развият и подготвят детето за бъдещата дейност в първи клас, като формира конкретни представи за ред на работа и умения за самостоятелна практическа изявa;
 • Физическата култура целяща развитие на здрави, жизнеспособни, интелигентни деца;
 • Формиране на двигателни умения, овладяване и усъвършенстване на естествено - приложни движения.
 • Подобряване на физическата дееспособност и формиране на готовност за обучение по физическа култура в 1 клас.

 3. Занимания по интереси след задължителната подготовка.

По желание на родителите:

 • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню.
 • Спортни клубове - шах, футбол, волейбол, бойни изкуства , художествена гимнастика, стрелба с лък и др.;
 • Школа за приложни и изобразителни изкуства.
 • Пътувания с учебна цел.
 • Зелени и бели училища.

Ръководството на училището си поставя високи цели. За учениците, които приемаме, се грижат висококвалифицирани учители. Те реагират динамично на изискванията на времето и на новите тенденции в световната образователна практика, на интереса на учениците към изучаване на чужди езици. Осигурен е всекидневен медицински контрол и консултации с психолог и логопед и училищен стол. Всичко това допринася за сигурността и спокойствието на нашите деца.

Екипната работа е приоритетна за училището. Учители, ученици и родители работят в дух на сътрудничество и доброжелателност. Базата непрекъснато се обновява и естетизира с помощта на район "Студентски",  чрез участие на училището в проекти, както и с участието на родителите.

График на дейностите за записване на децата в подготвителна група за учебната 2017/2018 г.

 

Дейност Дата на провеждане
1 Подаване на заявление по образец, копие от акта за раждане и документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите

от 06.02.2017 г.

до 31.05.2017 г.

2 Класиране на подалите заявления и обявяване на резултатите

на 05.06.2017 г.

3 Потвърждаване на записванетопо имейл, телефон или на място в училището (тел. 02/ 8719035, 0879946496, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)

от 06.06.2017 г.

до 15.06.2017 г.

4 Обявяване на свободните места

на 20.06.2017 г.

5 Попълване на свободните места

до 31.08.2017 г.

6 Окончателно потвърждаване на записванетопо имейл, телефон или на място в училището (тел. 02/ 8719035,   0879946496,                        e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.)

от 28.08.2017 г.

до 31.08.2017 г.

7 Обявяване на списъците и свободните места (ако има такива) на 01.09.2017 г.
8 Родителска среща за началото на учебната година по групи

на 05.09.2017г.

от 18:00 ч.

 

Критерии за подбор и разпределение на децата при по- голям брой кандидати за записване в ПГ:

КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
 1. Постоянен или настоящ адрес на територията на район „Студентски“ на поне един от родителите/настойниците

-          за постоянен адрес – 4 т.

-          за настоящ адрес – 2 т.

Лична карта /за постоянен адрес/ или

Удостоверение от съответната общинска администрация, издадено преди датата на класиране на детето /за настоящ адрес/.

  2. Дете с двама починали родители – 2 т.

Копие от акт за смърт на родителите

3.  Дете с един починал родител – 1 т.

Копие от акт за смърт на родителя

4. Други деца от семейството, обучаващи се в училището – 2 т.

Имена на ученика на 8. СУ и клас.

Удостоверява се от училището.

5. Близост до местоработата на един от родителите – 2 т.

За работещ родител по трудово или служебно правоотношение – служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх. № мокър печат с подпис и ЕИК

 

Необходими документи за записване:

- Заявление за полудневна подготвителна група - по образец

-Заявление за целодневна подготвителна група - по образец

- Копие от акт за раждане - предава се заедно със заявлението за записване

- Сведение с данни за детето и родителите- предава се заедно със заявлението за записване

- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите предават се заедно със заявлението за записване

- Здравно-профилактична карта– предава се в срок до 15.09.2017 г.

 

Формуляри за изтегляне


Сведения за ученика download doc icon  

Заявление за полудневна подготвителна група

Заявление за целодневна подготвителна група

download doc icon

download doc icon

 

 

 

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35