H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

 8. СУ "Васил Левски" няма свободни места за прием в I клас за учебната 2019/2020 година.

  

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

СРОК

ДЕЙНОСТ

 до 29.03.2019 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

 от 15.04.2019 г.

 до 15.05.2019 г. вкл.

 Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

Всеки работен ден от 8.00 ч. до 14.30 ч. и от 17.00 ч. до 18.30 ч. в стая 214.

 на 23.04.2019 г.

от 16.00 ч. до 18.00 ч.

Ден на отворените врати

Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.

на 03.06.2019 г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на I-во класиране.

Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

 от 04.06.2019 г.

 до 06.06.2019 г.

 вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на I-во класиране.

на 06.06.2019 г.

в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

 от 07.06.2019 г.

 до 10.06.2019 г.вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във II-ро класиране.

 на 10.06.2019 г.

 в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на II-ро класиране.

Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

 от 11.06.2019 г.

 до 12.06.2019 г. вкл.

 до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на II-ро класиране.

 на 12.06.2019 г.

 в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 13.06.2019 г.

до 14.06.2019 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в III-то класиране.

 

на 14.06.2019 г.

в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на III-то класиране.

 Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

на 18.06.2019 г.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на III-то класиране.

 

на 20.06.2019 г.

 

Обявяване на свободните места след III-то класиране.

 

 от 21.06.2019 г.

 до 13.09.2019 г.

Попълване на свободните места след III-то класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град.

 10.09.2019 г.

 18.00 часа

Родителска среща за началото на учебната година по паралелки.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

     І. За кандидатстване:

     1. Заявление за кандидатстване  download doc icon download pdf icon

      (Заявлението може да се изтегли от сайта на училището или да се попълни на място при подаване на документите)

     

         ІІ. За записване:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

      2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства (Представят се оригиналите на документите за сверка)

      3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

      4. Сведение за ученика – по образец

      5. Заявление за целодневно обучение – по образец

      6. Заявление за разширена подготовка (ИУЧ ) – по образец

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Водещ критерий

Точки

Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.2.

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните 1 до  3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

8.4.

Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. Допълнителни критерии Точки Необходими документи
8.5.

Дете с трайни увреждания над 50%

6

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с един или двама починали родители

6

Копие от Акт за смърт на родителите

8.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището

4

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация / приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.  

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверява се от училището

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца

5

Копия от удостоверения за раждане на децата.

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете

3

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване

Копие на удостоверение за раждане на детето

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4. по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето.

8.11.

Деца-близнаци

5

Копия от удостоверения за раждане на децата

8.12.

Дете, с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището

/ Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий /

5

Лична карта /за постоянен адрес / на родителя.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

 Прилежащ район на 8. СУ „Васил Левски“ /виж/.

Гранични райони на прилежащия район на 8. СУ "Васил Левски" са районите на 55. СУ, 105. СУ и 118. СУ.