H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 • 1 паралелка с целодневна организация и разширена подготовка по немски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;
 • 2 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по английски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;
 • 1 паралелка с полудневна организация и разширена подготовка по английски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

СРОК

ДЕЙНОСТ

от 18.04.2017 г.

до 19.05.2017 г. вкл.

Подаване на заявления от родителите за участие в I-во класиране.

В стая 217 от 9.00 ч. до 17.00 ч.

Забележка: На 19.05.2017 г. документи ще се приемат от 14.00 ч. до 17.00 ч.

26.04.2017 г.

от 16.00 ч.

Ден на отворените врати

Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.

02.06.2017 г.

17.00 ч.

Обявяване на списъците от I-во класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 05.06.2017 г.

до 07.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от I-во класиране.

В стая 109 от 8.00 ч. до 18.00 ч.

от 06.06.2017 г.

от 18.00 ч.

Информационна родителска среща.

08.06.2017 г.

17.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 09.06.2017 г.

до 12.06.2017 г. вкл.

Попълване на свободните места от II-ро класиране.

В стая 217 от 9.00 ч. до 17.00 ч.

13.06.2017 г.

17.00 ч.

Обявяване на списъците от II-ро класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 14.06.2017 г.

до 15.06.2017 г. вкл.

Записване на учениците от II-ро класиране.

В стая 109 от 8.00 ч. до 18.00 ч.

16.06.2017 г.

17.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 19.06.2017 г.

до 14.09.2017 г.

Попълване на свободните места.

В стая 217 от 9.00 ч. до 17.00 ч.

05.09.2017 г.

18.00 ч.

Родителска среща за началото на учебната година по паралелки.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

І. За кандидатстване:

     1. Заявление за кандидатстване - по образец 

      (Заявлението може да се изтегли от сайта на училището или да се попълни на място при подаване на документите)

     2.  Копие от акт за раждане на детето

     3. Необходими документи, съгласно посочените критерии - копия

        (Представят се оригиналите на документите за сверка)

ІІ. За записване:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

      2. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

      3. Сведение за ученика – по образец

      4. Заявление за целодневно обучение – по образец

      5. Заявление за разширена подготовка (ИУЧ ) – по образец

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Критерии

Точки

Необходими документи

1.

Настоящ адрес, съвпадащ с постоянния адрес на родителя/настойника, в границите на определената за училището прилежаща територия

43

 • Копие от удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето
 • Лична карта на един от родителите за сверка

2.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, съвпадащ с постоянния адрес на територията на Столична община

30

 • Копие от удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето
 • Лична карта на един от родителите за сверка

3.

Настоящ адрес на родителя/настойника в административния район на училището, различен от постоянния адрес на територията на Столична община

29

 • Копие от удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето
 • Лична карта на един от родителите за сверка

4.

Настоящ адрес на родителя/настойника, съседен на административния район на най-близкото училище

28

 • Копие от удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето
 • Лична карта на един от родителите за сверка

5.

Настоящ адрес на родителя/настойника

на територията на Столична община

20

Копие от удостоверение за настоящ адрес на един от родителите/настойника, издадено от съответната общинска администрация преди датата на класиране на детето

6.

Дете, завършило подготвителна група в избраното училище

20

Удостоверява се от училището

7.

Други деца от семейството, обучаващи се в училището

Име: ....................................................- .......... клас

20

Удостоверява се от училището в системата АДМИН

8.

Адрес на месторабота на един от родителите в границите на определената за училището прилежаща територия

10

Копие от служебна бележка от работодателя с изх.№, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

9.

Адрес на месторабота на един от родителите в административния район

8

Копие от служебна бележка от работодателя с изх. №, мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя

10.

Дете с двама починали родители

22

 • Копие от акт за смърт на родителите
 • Копие от удостоверение за раждане на детето

11.

Дете с един починал родител

20

 • Копие от акт за смърт на родителя
 • Копие от удостоверение за раждане на детето

12.

Дете с трайни увреждания над 50%

20

Копие от решение на ТЕЛК

13.

Дете от многодетно семейство

20

Копие от удостоверение за раждане на децата

14.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или осиновено дете

20

Копие от съдебно решение или писмо от съответната дирекция „Социално подпомагане“

 

 Прилежащата територия на 8. СУ „Васил Левски“ обхваща административните граници на район „Студентски“ /виж картата/.

 


Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35