H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Учителите на 8. СУ започват работа по проект

 

Project Logo

Контекст

Миграциите към Европа и между европейските държави са част от живата история на континента. Вследствие на този феномен, културната и верската идентичност на европейското население се променя динамично.

Целите на проекта са:

• Да насърчава разбирането на религиите и да насърчава толерантност

• Да предостави на учителите компетенции за работа с мулти-културни класове

• Да развие социалните, гражданските и междукултурните компетенции на учениците и да предотврати проявите на дискриминация

Целеви групи

Основните целеви групи на проекта са преподаватели и студенти от средните училища.

Дейности

Дейностите по проекта ще бъдат организирани в следните фази:

 • Фаза 1 - Ръководство за учители за работа в мулти-културна класна стая
  • Ръководството има за цел да предостави на учителите в средните училища последователен набор от учебни материали, за да развият необходимите умения за справяне с предизвикателствата на мултикултурните класове, възникващи в резултат на миграцията и бежанския феномен.

 • Фаза 2 - Интерактивна дидактическа карта на религиозни обекти
  • Тази фаза е посветена на създаването на Интерактивна дидактическа карта на религиозните обекти: свети места, храмове и / или произведения на изкуството, които са значителни от религиозна гледна точка и изграждат последователен набор от учебни материали, които задълбочават познаването на различните вярвания, съжителстващи на територията на Европа.

 • Фаза 3 - Онлайн курс по сравнителен анализ на религиозните традиции
  • Тази фаза е посветена на създаването на онлайн обучителен курс за насърчаване на по-добра интеграция на ученици с разнообразен произход и религиозни убеждения в класове чрез насърчаване на взаимно разбирателство.
 • Фаза 4 - Обучения и мултиплициращи събития
  Ще бъдат организирани семинари, насочени към учители, директори на училища, държавни служители и други заинтересовани страни, за да се представят и изпитат резултатите от проекта.

Официална страница на проект Pathway through Religions.

Erasmus logo with Disclaimer

„В защита на нашите права“

logo

Проектът си е поставил за цел да запознае учениците от прогимназиален етап с Европейската конвенция за правата на човека и тяхната защита, използвайки средствата на театъра и изкуствата.  Артистичният подход създава възможност на учениците да придобият уникални лични преживявания, с които да обогатят житейския си опит и да задълбочат своето разбиране за човешките взаимоотношения. Младите хора се мотивират за реално участие в разрешаването на поставения проблем и се обучават за активно участие в социалния живот.

Образованието в правата на човека цели:

 • Да развие уменията на учениците да се изразяват свободно, както и да се изслушват взаимно;
 • Да обучи младите хора да зачитат, но не непременно да се съгласяват с различни гледни точки по даден въпрос;
 • Да развият умения за намиране на взаимно приемливи решения на проблемите, с които се сблъскват;

Прочети още...

"Целодневното обучение с целодневно развлечение за нас има значение!"

loo

ЧЕСТИТО!

С поредния проект, който училището ни спечели, вече имаме две нови игротеки, оборудвани и обзаведени специално за  заниманията по интереси в полуинтернатните групи. Така ще постигнем поставените цели, а именно:

1.Създаване на условия за провеждане на качествен и интересен учебно-възпитателен процес в полуинтернатните групи;

2.Създаване на условия за личностното развитие на учениците чрез насърчаване на творческите изяви и развитие на
креативното мислене;

3.Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всички и мотивиране за участие чрез създаване на подкрепяща среда и атмосфера на взаимно уважение,толерантност и разбирателство.

IMG 5240

IMG 5242

IMG 5243

"Аз и другите на пътя"

В изпълнение на Общинската програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, през месеците от май до октомври 2015 г. 8 СОУ "Васил Левски" реализира новия си проект по Безопасност на движението „Аз и другите на пътя“. Създаден е Кабинет по БДв, оборудван с техника за прожектиране на филми, свързани с безопасността на движението, както и с необходимите нагледни помагала и демонстрационни материали.

По проекта е оформена и площадка за практическото обучение по БДв в училищния двор.

С реализацията на проекта ще се подобри качеството на обучението по Безопасност на движеието, като усилията ще са насочени към възпитаване на толерантно, отговорно и безопасно поведение на децата като участници в пътното движение.

logo1logo2брошура

Проектът е съфинансиран от Общинската програма за опазване живота издравето на децата като участници в пътното движение на Столична община-СБДДС.

А ето и снимки от новия ни кабинет!

IMG 5163

IMG 5167

IMG 5174

Празник по пътна безопасност - 15.10.2015