H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

logo

Проектът си е поставил за цел да запознае учениците от прогимназиален етап с Европейската конвенция за правата на човека и тяхната защита, използвайки средствата на театъра и изкуствата.  Артистичният подход създава възможност на учениците да придобият уникални лични преживявания, с които да обогатят житейския си опит и да задълбочат своето разбиране за човешките взаимоотношения. Младите хора се мотивират за реално участие в разрешаването на поставения проблем и се обучават за активно участие в социалния живот.

Образованието в правата на човека цели:

  • Да развие уменията на учениците да се изразяват свободно, както и да се изслушват взаимно;
  • Да обучи младите хора да зачитат, но не непременно да се съгласяват с различни гледни точки по даден въпрос;
  • Да развият умения за намиране на взаимно приемливи решения на проблемите, с които се сблъскват;

За съвременните ученици е от изключително значение участието в разнообразни дейности: те имат нужда да усетят, да преживеят, да видят и да докоснат образователния процес. Изкуството изпълнява важна роля при създаването на иновативни обучителни практики, в които знанието не е пасивно преподадено на учениците, а се конструира активно от всеки участник в процеса.

Заниманията с изкуства карат хората да се чувстват свързани един с друг; чрез тях те могат да споделят своите мисли, чувства и желания.

В творческия процес учениците търсят своята идентичност; откриват проблеми, които ги вълнуват; срещат различни гледни точки.

В обучението се използва потенциала на групата от връстници. В нея учениците заедно стигат до решения, които не само се запомнят за дълго, но и ги ангажират - точно, защото са техни лични решения.

Проектът е иницииран и се осъществява в партньорство с Театър „Цвете“.

Официална страница

HEADER

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Театър “Цвете” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България