H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,
На 03.12.2019 г.  от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за всички паралелки от начален и прогимназиален етап, във връзка с избор на членове за нов мандат на Обществения съвет към училището, съгласно чл. 265 от Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/.

Срещите на класовете ще протекат при следния дневен ред:
1. Запознаване на родителите с Глава 14 „Обществени съвети“ от ЗПУО и Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училища.

2. Избор на двама представители на родителите/настойниците от всеки клас за участие в изборното събрание на Обществения съвет, което ще се състои на 10.12.2019 г. от 18.00 часа.

3. Организационни въпроси на паралелката, обсъждане на успех и дисциплина