H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Правилник за устройството и дейността на 8. СУ "Васил Левски" (актуализиран към 09.09.2019 г.)

Годишен план на училището за учебната 2019/2020 година

Етичен кодекс на училищната общност в 8. СУ "Васил Левски" 2018/2019 година

Организация на учебния ден в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2019/2020 година

Форми на обучение в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2018/2019 година

Учебни планове 2019/2020 - ПГ, I и II клас

Учебни планове 2019/2020 - III  и IV клас

Учебни планове 2019/2020 - V, VI и VII клас

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в 8. СУ "Васил Левски" (актуална към септември 2019 г.)

Програма за превенция на ранното напускане на училище (актуална към септември 2019 г.)

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (актуален към септември 2019 г.)

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Пропускателен режим - Заповед

Пропускателен режим - Правилник (актуален към септември 2019 г.)

Бланки