H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Правилник за устройството и дейността на 8. СУ "Васил Левски" (актуализиран към 05.09.2018 г.)

Годишен план на училището за учебната 2018/2019 година

Етичен кодекс на училищната общност в 8. СУ "Васил Левски" 2018/2019 година

Организация на учебния ден в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2018/2019 година

Форми на обучение в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2018/2019 година

Учебни планове 2018/2019

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в 8. СУ "Васил Левски"

Програма за превенция на ранното напускане на училище

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Пропускателен режим - Заповед

Пропускателен режим - Правилник

Бланки