Правилник за устройството и дейността на 8. СУ "Васил Левски" (актуализиран към 08.12.2017 г.)

Годишен план на училището за учебната 2017/2018 година

Етичен кодекс на училищната общност

Организация на учебния ден в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2017/2018 година

Форми на обучение в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2017/2018 година

Учебни планове 2017/2018

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в 8. СУ "Васил Левски"

Програма за превенция на ранното напускане на училище

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Бланки