Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление до директора на 8. СУ "Васил Левски" за издаване на дубликат на диплома за средно образование или свидетелство за осново образование download doc icon

Издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава