H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Бланки

Бланки

1. Заявление за записване на нов ученикdownload doc icon

2. Декларация за отсъствие от група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

3. Заявление за записване в група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

4. Заявление за издаване на удостоверение за преместване download doc icon

5. Декларация, в случай на заминаване за чужбина download doc icon

6. Заявление до класния ръководител за отсъствие до 3 учебни дни по уважителни причиниdownload doc icon

7. Заявление до директора за отсъствие до 7 учебни дни по уважителни причиниdownload doc icon

8. Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование или на свидетелство за основно образование download doc icon

9. Документи за обучение в електронна среда от разстояние:

- Заявление до директора за преминаване в ОЕСР до 30 учебни дни download doc icon

- Заявление до директора за преминаване в ОЕСР над 30 учебни дни download doc icon

- Заявление до РУО за преминаване в ОЕСР над 30 учебни дни download doc icon

- Декларация за ОЕСР download doc icon

- Декларация за ОЕСР до РУО download doc icon

- Заявление за отсъствие на дете от предучилищна група, в рамките на извънредната епидемиологична обстановка download doc icon