H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Дни за провеждане на национално външно оценяване

за учебната 2021/2022 година

 ІV клас

Български език и литература - 26.05.2022 г., начало 10.00 часа

Математика - 27.05.2022 г., начало 10.00 часа

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в ІV клас през учебната 2021- 2022 година

 

VІІ клас

Български език и литература - 14.06.2022 г., начало 10.00 часа

Математика - 16.06.2022 г., начало 10.00 часа

Чужд език (по желание) - 17.06.2022 г., начало 10.00 часа

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2021- 2022 година

 Писмо с указания от РУО, София град

 

 

 

 

2020-2021 учебна година

 Изпити за проверка на способностите

(За ученици в 7 клас, които ще кандидатстват в паралелки с профили "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" и за специалности от професии от област на образование "Изкуства" от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.)

Изобразително изкуство - 21.06.2021 г.

Музика -22.06.2021 г.

Спорт -23.06.2021 г. - 24.06.2021 г.

 За явяване на изпити за проверка на способностите се подава заявление по образец в периода от 27.05.2021 г. до 28.05.2021 г. в канцеларията на училището.

 Заявление за проверка на способностите - бланка

 

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през учебната 2020- 2021 година

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Списък на паралелките с държавен план прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година в област София-град с начина на балообразуване

 

 Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2021/2022 година по училища и паралелки/Приложение 1/.

 

 

Учебна 2019/2020 година

 Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО в VII клас

 Уведомявамe Ви, че желаещите ученици от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика могат да се запознаят с оценените си изпитни работи  на 29 и 30 юни и 1 юли 2020 г., както следва:

  • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
  • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

 СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ

 СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

 Учебна 2018/2019 година

 

  

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование (VІІ клас) в неспециализирани училища за учебната 2019/2020година

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

Прием в VIII клас в училища към Министерство на културата

Информация относно провеждане на НВО и приемане на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г.

ВАЖНО!!!  Информация относно кандидатстване на ученици след завършен 7 клас в държавни и общински училища за учебната 2019-2020г.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РУО – София-град Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2019/ 2020 година (съгласно Наредба №10/ 01.09.2016 г.на МОН) започва.

За Ваше улеснение Ви обръщаме внимание върху някои основни моменти от кампанията:

1. Националните външни оценявания (НВО) по български език и литература (БЕЛ) и математика са на 17.06.2019 г. и на 19.06.2019 г.

Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Начало на изпитите – 09,00 ч. Учениците следва да се явят с документ за самоличност /ученическа лична карта/ не по-късно от 08,30 ч. На изпитите учениците пишат с черен химикал.

За явяването на изпитите по БЕЛ и математика не се подават заявления.

2. НВО по чужд език е по избор. Явяват се само учениците, подали заявление до 05.06.2019 г.

Съгласно чл. 69, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучение на учениците, когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на началника на регионалното управление на образованието в друго училище на територията на същата община. В служебните бележки, които учениците ще получат, ще бъде указано мястото за явяване на НВО, включително по чужд език (при избор) за всеки ученик.

3. Служебните бележки, удостоверяващи мястото за явяване на НВО, ще съдържат и информация за мястото за полагане на изпитите за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика и спорт за всеки кандидат, който е подал заявление за явяване на изпитите.

Изпитите са, както следва:

  • изобразително изкуство – 20 юни 2019г.
  • музика – 24 юни 2019 г.;
  • спорт – 25-26 юни 2019 г. вкл.

4. Резултатите от положените изпити ще бъдат обявени до 27 юни 2019 г.

В служебните бележки, които ще получите, ще бъдат вписани резултатите от всички изпити, в т.ч. резултатите от областните кръгове на олимпиадите по физика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, география и икономика, както и на Национално състезание по природни науки и география „Акад. Л. Чакалов“, които са включени при балообразуването в някои от паралелките. Отделни служебни бележки с резултати от конкретен изпит няма да бъдат издавани.

Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят също по служебен път. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са налице в електронната платформа.

5. Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

  • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;
  • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден;
  • със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание.

PDF icon onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35