H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

С благодарност!

 

1598967471prcS

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с инициативата „Купи 1 книга, дари я на своето училище“, Ви уведомяваме, че на библиотеката при 8 СУ „Васил Левски“, са дарени 402 бр. книги, които вече могат да се ползват от учениците. 

Отделно от събрани парични средства са закупени 9 бр. книги на стойност 184,10 лв.

Изказваме своята благодарност към всички вас с убеждението, че за по-доброто ни бъдеще са необходими знаещи и можещи личности.

 

Благодарим!

 

Прием в първи клас за учебната 2020 - 2021 година

 
Уважаеми родители,

8. СУ "Васил Левски" обявява прием в I клас на 4 паралелки х 22 ученици - общо 88 ученици с разширена подготовка по английски език (1 час), математика (1 час) и информационни технологии (1 час).

 

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

СРОК

ДЕЙНОСТ

 до 30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

 от 21.04.2020 г.

 до 21.05.2020 г. вкл.

 Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

По електронна поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в училището.

Отменя се във връзка с извънредното положение

Ден на отворените врати

Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.

на 01.06.2020г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на I-во класиране.

Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

 от 02.06.2020 г.

 до 05.06.2020 г.

 вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на I-во класиране.

на 08.06.2020 г.

в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

 от 09.06.2020 г.

 до 12.06.2020 г.вкл.

 

Подаване на заявления за участие във II-ро класиране.

 на 15.06.2020 г.

 в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на II-ро класиране.

Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

 от 16.06.2020 г.

 до 18.06.2020 г. вкл.

 до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на II-ро класиране.

 на 18.06.2020 г.

 в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 19.06.2020 г.

до 22.06.2020 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в III-то класиране.

 

на 22.06.2020 г.

в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на III-то класиране.

 Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

от 23.06.2020 г.

до 24.06.2020 г.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на III-то класиране.

 

на 24.06.2020 г.

в 18.00 часа

Обявяване на свободните места след III-то класиране.

 

 от 25.06.2020 г.

 до 14.09.2020 г.

Попълване на свободните места след III-то класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град.

 м. септември

Родителска среща за началото на учебната година по паралелки.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

     І. За кандидатстване:

     1. Заявление за кандидатстване   download doc icon   Заявлението се попълва и изпраща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Не е необходимо формулярът да се принтира, подписва и сканира. Ако разполагате с електронен подпис и желаете да подпишете заявлението, можете да го направите, но това НЕ е задължително.

Образец на попълнено заявление:  download pdf icon

Заявленията се подават онлайн на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на място в училището до 21.05.2020 г.

 

         ІІ. За записване:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

      2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства (Представят се оригиналите на документите за сверка)

Справки  за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на 8. СУ "Васил Левски", без да е необходимо родителите да посещават районните администрации.

      3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

      4. Сведение за ученика – по образец

      5. Заявление за целодневно обучение – по образец

      6. Заявление за разширена подготовка (ИУЧ ) – по образец

 Уважаеми родители,

За по-бързото обработване на документите при записването на учениците в първи клас, Ви призоваваме, при възможност, да носите със себе си вече попълнени приложените бланки - заявление за записване download pdf icon, сведение за ученика download pdf icon, заявление за спортни дейности, ИУЧ и целодневно обучение download pdf icon.

Предварително Ви благодарим!

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Водещ критерий

Точки

Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.2.

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните 1 до  3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

8.4.

Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. Допълнителни критерии Точки Необходими документи
8.5.

Дете с трайни увреждания над 50%

6

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с един или двама починали родители

6

Копие от Акт за смърт на родителите

8.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището

4

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация / приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.  

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверява се от училището

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца

5

Копия от удостоверения за раждане на децата.

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете

3

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване

Копие на удостоверение за раждане на детето

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4. по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето.

8.11.

Деца-близнаци

5

Копия от удостоверения за раждане на децата

8.12.

Дете, с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището

/ Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий /

5

Лична карта /за постоянен адрес / на родителя.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

 Прилежащ район на 8. СУ „Васил Левски“ /виж/.

 Гранични райони по критерий 8.12. са районите на 55. СУ, 118. СУ, 105. СУ, 11. ОУ, 39. СУ и 128. СУ.

 


Работно време на администрацията от 15.05.2020 г.

Уважаеми родители,

От 15.05.202 г. /петък/, работното време на администрацията на училището ще е от 8.00 до 16.30 часа в работни дни.

В последния ден от срока за записване на деца в Подготвителните групи и в дните за записване на ученици в Първи клас, работното време ще е от 8.00 до 17.00 часа.

От 15.05.2020 г., заявления за кандидатстване в Първи клас могат да се подават и намясто

Прочети още...

Прием на подготвителна група за 2020 - 2021 година

malkite sn1ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

За учебната 2020/2021 година, 8. СУ "Васил Левски" обявява прием в:

- 1 целодневна подготвителна група - 23 деца;

- 1 полудневна подготвителна група - 23 деца.

По желание на родителите предлагаме:

  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню
  • Извънкласни дейности по интереси - шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
  • Пътувания с учебна цел
  • Зелени и бели училища

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

  

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2020/2021 г. ще бъде публикувано на 15.05.2020 г. в ИСОДЗ.

 Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2020/2021 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2020 г. До 14.09.2020 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.

 

Необходими документи за записване:

- Заявление (генерира се от системата и се попълва на място)

- Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите представят се заедно със заявлението за записване

 

Други административни услуги

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление до директора на 8. СУ "Васил Левски" за издаване на дубликат на диплома за средно образование или свидетелство за осново образование download doc icon

Издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава