H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 
Уважаеми родители,

8. СУ "Васил Левски" обявява прием в I клас на 4 паралелки х 24 ученици - общо 96 ученици с разширена подготовка по английски език (1 час), математика (1 час) и информационни технологии (1 час).

 

Представяне на 8. СУ "Васил Левски" - Прием за 2021/2022 учебна година

 

ВАЖНО! НОВО!

Уважаеми родители,

Регистрирането и кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година се извършват по електронен път в ИСОДЗ, ПГУ и I клас. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/ , както и с документите:

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

СРОК

ДЕЙНОСТ

 

до 19.04.2021 г.

Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ, ПГУ и I клас) и на интернет страницата на училището

 от 19.04.2021 г.

 до 28.05.2021 г. вкл.

до 18.00 часа

 Регистриране и кандидатстване

28.05.2021 г.

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в 18.00 часа)

Подготовка за първото класиране за учебната 2021/2022

на 04.06.2021г.

Публикуване на резултатите от първото класиране за учебната 2021/2022 година

 от  07.06.2021 г.

 до 11.06.2021 г.

 (до 17.00 часа)

Записване на учениците, приети на първо класиране.

11.06.2021 г.

в 17.00 часа

Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране

11.06.2021 г.

в 18.00 часа

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

 

 12.06.2021 г.

Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната 2021/2022 година.

от 14.06.2021 г.

до 18.06.2021 г.

 (до 17.00 часа)

Записване на учениците, приети на второ класиране.

 18.06.2021 г.

в 17.00 часа

Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране.

 18.06.2021 г.

 в 18.00 часа

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

19.06.2021 г.

Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2021/2022 година

от 21.06.2021 г.

до 25.06.2021 г.

(до 17.00 часа)

Записване на учениците, приети на трето класиране.

25.06.2021 г.

в 17.00 часа

Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от третото класиране.

От 26.06.2021 г. до 26.08.2021 г. - период без класирания.

Профилите могат да се актуализират.

 27.08.2021 г.

 в 18.00 часа

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

 28.08.2021 г.

Публикуване на резултатите от първото текущо класиране за учебната 2021/2022 година.

от 30.08.2021 г.

до 03.09.2021 г.

(до 17.00 часа)

Записване на учениците, приети на първо текущо класиране.

03.09.2021 г.

в 17.00 часа

Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от първото класиране

03.09.2021 г.

в 18.00 часа

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

04.09.2021 г.

Публикуване на резултатите от второто текущо класиране за учебната 2021/2022 година.

от 07.09.2021 г.

до 10.09.2021 г.

(до 17.00 часа)

Записване на учениците, приети на второ текущо класиране.

10.09.2021 г.

в 17.00 часа

Край на записване на класираните деца; Елиминиране на незаписаните деца от второто класиране

10.09.2021 г.

в 18.00 часа

Край на актуализацията на профилите (заключване на системата).

11.09.2021 г.

Публикуване на резултатите от трето последно класиране за учебната 2021/2022 година

от 13.09.2021 г.

до 14.09.2021 г.

до 17.00 часа

Записване на учениците, приети на трето последно класиране.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

     І. За кандидатстване:

     Регистрирането и кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2021/2022 година се извършват по електронен път в ИСОДЗ, ПГУ и I клас. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/

Представяне на електронната система за прием в първи клас: https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE 

 

         ІІ. За записване:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

      2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства - представят се само тези документи, за които не може да се осъществи служебна проверка

      3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

      4. Сведение за ученика – download doc icon download pdf icon

      5. Заявления за спортни дейности, разширена подготовка (ИУЧ) и целодневно обучение - download doc icon download pdf icon

      7. Копие на удостоверение за раждане на детето

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Водещ критерий

Точки

Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи

10.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди датата на класиране. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно;

Критерий "Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище" се удостоверява служебно

10.2.

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните 1 до  3 години преди датата на класиране.

10.3.

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди датата на класирането.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

10.4.

Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на класиране.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. Допълнителни критерии Точки Необходими документи
10.5.

Дете с трайни увреждания над 50%

6

Копие от решение на ТЕЛК на детето или се удостоверява служебно чрез справка в Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия в средата за междурегистров обмен RegiX.

10.6.

Дете с един или двама починали родители

6

Копия от Акт за смърт на родителите или се удостоверява служебно

10.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището

4

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация / приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно.

10.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверява се служебно.

10.9.

Дете от семейство с повече от две деца

5

Копия от удостоверения за раждане на децата.

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация или се удостоверява служебно.

10.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете

3

Копие на удостоверение за раждане на детето - за допълнителен критерий "дете с един неизвестен родител"

Заповед за настаняване

Съдебно удостоверение

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 10.1. до т. 10.4. по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето.

10.11.

Деца-близнаци

5

Копия от удостоверения за раждане на децата или се удостоверява служебно

10.12.

Дете, с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището

/Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий /

5

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението/ или се удостоверява служебно

 

 Прилежащ район на 8. СУ "Васил Левски": тук 


Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35