H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 
Уважаеми родители,

8. СУ "Васил Левски" обявява прием в I клас на 4 паралелки х 22 ученици - общо 88 ученици с разширена подготовка по английски език (1 час), математика (1 час) и информационни технологии (1 час).

 

 

 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

СРОК

ДЕЙНОСТ

 до 30.03.2020 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

 от 21.04.2020 г.

 до 21.05.2020 г. вкл.

 Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас.

По електронна поща на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на място в училището.

Отменя се във връзка с извънредното положение

Ден на отворените врати

Родителите на децата, кандидатстващи за прием в първи клас, заедно с децата си, са поканени да разгледат училището и да се срещнат с училищната комисия по приема в първи клас.

на 01.06.2020г.

в 17.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на I-во класиране.

Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

 от 02.06.2020 г.

 до 05.06.2020 г.

 вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на I-во класиране.

на 08.06.2020 г.

в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

 от 09.06.2020 г.

 до 12.06.2020 г.вкл.

 

Подаване на заявления за участие във II-ро класиране.

 на 15.06.2020 г.

 в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на II-ро класиране.

Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

 от 16.06.2020 г.

 до 18.06.2020 г. вкл.

 до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на II-ро класиране.

 на 18.06.2020 г.

 в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за III-то класиране.

В сайта на училището и на входната врата на сградата.

от 19.06.2020 г.

до 22.06.2020 г. вкл.

до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в III-то класиране.

 

на 22.06.2020 г.

в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на III-то класиране.

 Класирането ще бъде обявено в сайта на училището и на входната врата на сградата по входящи номера.

от 23.06.2020 г.

до 24.06.2020 г.

до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на III-то класиране.

 

на 24.06.2020 г.

в 18.00 часа

Обявяване на свободните места след III-то класиране.

 

 от 25.06.2020 г.

 до 14.09.2020 г.

Попълване на свободните места след III-то класиране и публикуването им на интернет-страницата на училището и РУО София-град.

 м. септември

Родителска среща за началото на учебната година по паралелки.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

     І. За кандидатстване:

     1. Заявление за кандидатстване   download doc icon   Заявлението се попълва и изпраща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Не е необходимо формулярът да се принтира, подписва и сканира. Ако разполагате с електронен подпис и желаете да подпишете заявлението, можете да го направите, но това НЕ е задължително.

Образец на попълнено заявление:  download pdf icon

Заявленията се подават онлайн на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или на място в училището до 21.05.2020 г.

 

         ІІ. За записване:

      1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал

      2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства (Представят се оригиналите на документите за сверка)

Справки  за настоящ и постоянен адрес, както и за семейно положение, съпруг/а/ и деца ще се извършват служебно от директора на 8. СУ "Васил Левски", без да е необходимо родителите да посещават районните администрации.

      3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група

      4. Сведение за ученика – по образец

      5. Заявление за целодневно обучение – по образец

      6. Заявление за разширена подготовка (ИУЧ ) – по образец

 Уважаеми родители,

За по-бързото обработване на документите при записването на учениците в първи клас, Ви призоваваме, при възможност, да носите със себе си вече попълнени приложените бланки - заявление за записване download pdf icon, сведение за ученика download pdf icon, заявление за спортни дейности, ИУЧ и целодневно обучение download pdf icon.

Предварително Ви благодарим!

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС:

Водещ критерий

Точки

Необходими документи за първа, втора, трета и четвърта групи

8.1.

Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище.

Оригинал на удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Оригинал на удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация / приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;

Копие на удостоверение за раждане на детето.

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация /приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.

8.2.

Втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните 1 до  3 години преди подаване на заявлението.

8.3.

Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната 1 година преди подаване на заявлението.

Ако постоянният/настоящ адрес на детето е променян през последните над 3 години, от 1 до 3 години или през последната една година преди подаване на заявлението, но промяната попада в границите на прилежащия район на училището, се ползва по-благоприятната за ученика група.

8.4.

Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

Лична карта /за постоянен адрес на родителя/.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

Копие на удостоверение за раждане на детето.

За разпределението в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Когато с броя на децата в определена група по водещия критерий се надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

Б. Допълнителни критерии Точки Необходими документи
8.5.

Дете с трайни увреждания над 50%

6

Копие от решение на ТЕЛК на детето.

8.6.

Дете с един или двама починали родители

6

Копие от Акт за смърт на родителите

8.7.

Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището

4

Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация / приложение №5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението и служебна проверка от училището чрез Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование.  

8.8.

Деца, завършили подготвителна група в избраното училище

4

Удостоверява се от училището

8.9.

Дете от семейство с повече от две деца

5

Копия от удостоверения за раждане на децата.

Оригинал на удостоверения за постоянен/настоящ адрес на всички деца от семейството/домакинството, издадени от съответната районна администрация.

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закона за закрила на детето, както и дете с един неизвестен родител и осиновено дете

3

Копие от съдебно решение или заповед за настаняване

Копие на удостоверение за раждане на детето

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по т. 8.1. до т. 8.4. по постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятен за детето.

8.11.

Деца-близнаци

5

Копия от удостоверения за раждане на децата

8.12.

Дете, с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район, граничен на прилежащия район на училището

/ Прилага се след изчерпване на възможностите за прием на ученици от първа, втора и трета група от водещия критерий /

5

Лична карта /за постоянен адрес / на родителя.

Оригинал на удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението.

8.13. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура на случайно избрани входящи номера на тези деца.

Процедурата се извършва в присъствието на представители на родителите и Обществения съвет на училището, определени със Заповед на директора.

 

 Прилежащ район на 8. СУ „Васил Левски“ /виж/.

 Гранични райони по критерий 8.12. са районите на 55. СУ, 118. СУ, 105. СУ, 11. ОУ, 39. СУ и 128. СУ.

 


Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35