H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

Поради наличие на по-голям брой кандидати, живеещи в прилежащия район на 8. СУ "Васил Левски" от броя на свободните места в I клас се сформира нова паралелка при спазване разпоредбите, определени в Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. и на ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Увеличаването на броя на паралелките в първи клас е съгласувано с финансиращия орган и има положително становище на Обществения съвет към училището.

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35