Уважаеми родители,

Поради наличие на по-голям брой кандидати, живеещи в прилежащия район на 8. СУ "Васил Левски" от броя на свободните места в I клас се сформира нова паралелка при спазване разпоредбите, определени в Приложение №7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на МОН, приета с ПМС №219 от 05.10.2017 г. и на ДОС за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Увеличаването на броя на паралелките в първи клас е съгласувано с финансиращия орган и има положително становище на Обществения съвет към училището.