H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 „Образование за утрешния ден“        BG05M2ОP001-2.012-0001

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/05/1.png

През учебната 2019/2020 година, 8. СУ “Васил Левски” се включи в  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

В изпълнение на дейност 6 от проекта, към училището беше създаден 1 клуб за  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности „В крак с дигиталния свят“.

По проекта, училището получи интерактивен тъч дисплей “VESTEL”65 IFX

дисплей 2

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35