„Образование за утрешния ден“        BG05M2ОP001-2.012-0001

https://lkaravelov.net/wp-content/uploads/2020/05/1.png

През учебната 2019/2020 година, 8. СУ “Васил Левски” се включи в  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

В изпълнение на дейност 6 от проекта, към училището беше създаден 1 клуб за  Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности „В крак с дигиталния свят“.

По проекта, училището получи интерактивен тъч дисплей “VESTEL”65 IFX

дисплей 2