H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Правилник за устройството и дейността на 8. СУ "Васил Левски" (актуален към 07.09.2022 г.)

Мерки и правила за работа на 8. СУ "Васил Левски" през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19 (актуални към 19.10.2021 г.)

Алгоритъм за превключване към ОРЕС в 8. СУ "Васил Левски" (актуален към 19.10.2021 г.)

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID - 19 в 8. СУ "Васил Левски" (актуални към 19.10.2021 г.)

Условия за организиране на обучение в електронна среда от разстояние по здравословни причини или по желание на ученик или родител за учебната 2020/2021 година (актуални към декември 2020 г.) - необходимите зааявления и декларации ще откриете в папка Бланки

Стратегия за развитие на 8. СУ "Васил Левски" (2021-2024)

Годишен план на училището за учебната 2021/2022 година

План за дейностите по безопасност на движението в 8. СУ "Васил Левски" през учебната 2022/2023 година

Процедура за извиняване на отсъствията на учениците за учебната 2022/2023

Училищна програма за намаляване на броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система (актуална за учебната 2022/2023 година)

Етичен кодекс на училищната общност в 8. СУ "Васил Левски" 

Организация на учебния ден в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2022/2023 година

Форми на обучение в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2022/2023 година

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес за учебната 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в 8. СУ "Васил Левски" (актуална към септември 2020 г.)/

Програма за превенция на ранното напускане на училище (актуална към септември 2020 г.)

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (актуален към септември 2020 г.)

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Пропускателен режим - Правилник (актуален за учебната 2022/2023 година)

Правилник на училищната библиотека 

Бланки