H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Правилник за устройството и дейността на 8. СУ "Васил Левски" (актуализиран към 23.09.2020 г.)

Организация на работа в 8. СУ "Васил Левски" през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 (НОВО)

Стратегия за развитие на 8. СУ "Васил Левски" (2016-2020)

Годишен план на училището за учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс на училищната общност в 8. СУ "Васил Левски" 

Организация на учебния ден в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2020/2021 година 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи в 8. СУ "Васил Левски" (актуална към септември 2020 г.)

Програма за превенция на ранното напускане на училище (актуална към септември 2020 г.)

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (актуален към септември 2020 г.)

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

Пропускателен режим - Правилник (актуален към септември 2020 г.)

Правилник на училищната библиотека 

Бланки