Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

История

Академик Цанев

Академик Унджиев

26-годишна традиция в чуждоезиковото обучение

8-мо СУ „Васил Левски“ е приемник на 5-та Мъжка Софийска Гимназия, създадена през 1937г.
Първи учители и създатели на облика на училището са личности, които заемат достойно място в обществения и културен живот на България.
По предложение на академиците Унджиев, Цанев и Илиев, Васил Левски е избран за патрон на училището.
вижте повече

Екип

Милена Аначкова Директор m.anachkova@8sou.com
Емилия Тодорска Заместник-директор по учебната дейност e.todorska@8sou.com
Гинка Стоименова Заместник-директор по административно-стопанската дейност g.stoimenova@8sou.com
Александра Койчева Учител в група за ЦДО a.koycheva@8sou.com
Биляна Анастасова-Илиева Учител в група за ЦДО b.ilieva@8sou.com
Венета Петкова Старши учител в начален етап v.petkova@8sou.com
Вера Цветкова Учител в начален етап v.tsvetkova@8sou.com
Весела Любенова Старши учител в начален етап v.lyubenova@8sou.com
Виолета Атанасова Старши учител в начален етап v.atanasova@8sou.com
Виолета Савинова Старши начален учител в група за ЦДО v.savinova@8sou.com
Галина Христова Старши учител в подготвителна група g.hristova@8sou.com
Геновева Черкезова Учител в група за ЦДО g.cherkezova@8sou.com
Даниела Караилиева Старши учител в начален етап d.karailieva@8sou.com
Дениз Хаджиева Учител в начален етап d.hadzhieva@8sou.com
Детелина Пангелова Старши учител в начален етап d.pangelova@8sou.com
Диляна Токманова Старши начален учител в група за ЦДО d.tokmanova@8sou.com
Елена Илкова Учител в начален етап e.ilkova@8sou.com
Елица Пенчева Учител в начален етап e.pencheva@8sou.com
Емилия Маркова Старши учител в начален етап e.markova@8sou.com
Захарина Марикова Старши учител в група за ЦДО z.marikova@8sou.com
Зорница Крумова Учител в подготвителна група z.krumova@8sou.com
Ирена Николова Учител в начален етап i.nikolova@8sou.com
Ирина Йочева Старши начален учител в група за ЦДО i.yocheva@8sou.com
Кремена Симеонова Учител в група за ЦДО k.simeonova@8sou.com
Кристина Аспарухова Учител в група за ЦДО k.asparuhova@8sou.com
Лидия Йорданова Старши учител в начален етап l.yordanova@8sou.com
Милена Стоянова Учител в начален етап m.stoyanova@8sou.com
Мария Паунова Старши учител в начален етап m.paunova@8sou.com
Мариана Грозданова Старши учител по ФВС в начален етап m.grozdanova@8sou.com
Миглена Токманова Учител в начален етап m.tokmanova@8sou.com
Мина Чалакутева Учител по английски език в начален етап m.chalakuteva@8sou.com
Незабравка Недкова Учител в начален етап n.nedkova@8sou.com
Олга Георгиева Старши начален учител в група за ЦДО o.georgieva@8sou.com
Пенка Михайлова Старши учител в подготвителна група p.mihaylova@8sou.com
Поликсена Шалева Старши начален учител в група за ЦДО p.shaleva@8sou.com
Първолетка Попова Старши начален учител в група за ЦДО p.popova@8sou.com
Росица Русанова Старши учител по английски език в начален етап r.rusanova@8sou.com
Росица Тонкова Учител в група за ЦДО r.tonkova@8sou.com
Светлана Маркова Старши учител в начален етап s.markova@8sou.com
Темелина Здравкова Учител в начален етап t.zdravkova@8sou.com
Цветана Зараевска Учител в група за ЦДО ts.zaraevska@8sou.com
Цветелина Йорданова Учител в начален етап ts.yordanova@8sou.com
Борислава Николова Учител по музика b.nikolova@8sou.com
Василен Челебиев Старши учител по ФВС v.chelebiev@8sou.com
Георги Георгиев Учител по ФВС g.georgiev@8sou.com
Гинка Стоименова Старши учител по математика и физика g.stoimenova@8sou.com
Даниела Грозева Учител по изобразително изкуство и технологии и предприемачество d.grozeva@8sou.com
Емилия Бунзина Старши учител по история и география e.bunzina@8sou.com
Емилия Тодорска Учител по компютърно моделиране и информационни технологии e.todorska@8sou.com
Ивка Цолова Старши учител в група за ЦДО i.tsolova@8sou.com
Йоанна Янкова Старши учител по математика y.yankova@8sou.com
Кристина Шопова Учител по български език и литература k.shopova@8sou.com
Магдалена Младенова Учител по компютърно моделиране и информационни технологии и по технологии и предприемачество m.mladenova@8sou.com
Мариана Делева Учител в група за ЦДО m.boyanova@8sou.com
Мариана Кючукова Старши учител по компютърно моделиране и информационни технологии m.kyuchukova@8sou.com
Мария Христова Старши учител по биология и химия m.hristova@8sou.com
Михаела Трифонова Учител в група за ЦДО m.trifonova@8sou.com
Михаил Георгиев Старши учител по математика и физика m.georgiev@8sou.com
Наталия Генова Учител в група за ЦДО n.genova@8sou.com
Нели Димитрова Учител по български език и литература n.dimitrova@8sou.com
Румяна Грозданова Старши учител в група за ЦДО r.grozdanova@8sou.com
Цеца Цветкова Старши учител по български език и литература ts.tsvetkova@8sou.com
Цвета Цанкова Старши учител по история и география ts.tsankova@8sou.com
Цвети Биърд Старши учител по английски език ts.biard@8sou.com
Юлия Кузманова Старши учител по английски език yu.kuzmanova@8sou.com
Александра Ангелакова Логопед a.angelakova@8sou.com
Боряна Върбанова Ресурсен учител b.varbanova@8sou.com
Георги Димитров Ресурсен учител g.dimitrov@8sou.com
Женя Милушева Педагогически съветник zh.milusheva@8sou.com
Йорданка Стефанова Ресурсен учител y.stefanova@8sou.com
Иваничка Георгиева Психолог i.georgieva@8sou.com
Даниела Георгиева Счетоводител d.georgieva@8sou.com
Десислава Стоянова Касиер-домакин d.stoyanova@8sou.com
Илиана Иванова Технически организатор i.ivanova@8sou.com
Мариета Дейнова Административен секретар m.deynova@8sou.com