Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

Прием

ЗА НАЙМАЛКИТЕ 2023/2024 учебна  годинаприем само за деца, родени през 2017 г. в:
  • 1 целодневна подготвителна група – 23 деца

По желание на родителите предлагаме:

  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню
  • Извънкласни дейности по интереси – шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
  • Пътувания с учебна цел
  • Зелени и бели училища
График за провеждане на учебните занятия в подготвителните групи:
ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
2022/2023 година
07:30 – 08:00 ч. Посрещане на децата
08:00 – 08:30 ч. Първа педагогическа ситуация
08:30 – 09:15 ч. Допълнителни дейности – Закуска
09:15 – 09:45 ч. Втора педагогическа ситуация
09:45 – 10:00 ч. Междучасие
10:00 – 10:30 ч. Трета педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч. Междучасие
10:45 – 11:15 ч. Четвърта педагогическа ситуация
11:30 – 12:00 ч. Допълнителни дейности
12:00 – 12:30 ч. 12:30 – 13:30 ч. Занимания по интереси/игри Изпращане на децата
ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
07:30 – 08:00 ч. Посрещане на децата
08:00 – 08:30 ч. Първа педагогическа ситуация
08:30 – 09:15 ч. Междучасие – Закуска
09:15 – 09:45 ч. Втора педагогическа ситуация
09:45 – 10:00 ч. Междучасие
10:00 – 10:30 ч. Трета педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч. Междучасие
10:45 – 11:15 ч. Четвърта педагогическа ситуация
11:15 – 12:15 ч. Игри
12:15 – 12:45 ч. Обяд
12:45 – 13:00 ч. Подготовка за сън
13:00 – 15:00 ч Следобеден сън
15:00 – 15:30 ч Събуждане и обличане
15:30 – 15:45 ч. Следобедна подкрепителна закуска
15:45 – 16:15 ч Пета педагогическа ситуация – Вторник и четвъртък
16:15 – 18:30 ч. Спорт и занимания по интереси, изпращане на децата
Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения. подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/.
Календар на дейностите по прием за 2023/2024 година
Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ „Васил Левски“ за учебната 2023/2024 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2023 г. До 14.09.2023 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.
Необходими документи за записване:
  • Заявление (генерира се от системата и се попълва на място в училището)
  • Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
  • Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите – представят се заедно със заявлението за записване

За учебната 2023/2024 година 8. СУ „Васил Левски“ обявява прием на 5 паралелки х 24 ученици – общо 120 ученици с разширена подготовка по: английски език (1 час); математика (1 час); информационни технологии (1 час);

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ

І. За кандидатстване:

Очаквайте скоро! Прилежащите райони на общинските училища на територията на Столична община ще бъдат заредени директно в ИСОДЗ, ПГУ и I клас Представяне на електронната система за прием в първи клас: https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE

ІІ. За записване:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал 2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства – представят се само тези документи, за които не може да се осъществи служебна проверка 3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група 4. Сведение за ученика: 5. Заявления за спортни дейности, разширена подготовка (ИУЧ) и целодневно обучение: 7. Копие на удостоверение за раждане на детето
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В V КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
 

3 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по български език и литература, математика и английски език

Период

Дейност

от 01.06.2023 г.
до 1
4.06.2023 г. – 16.00 ч.
Подаване на заявления за кандидатстване от родителите на учениците, завършващи IV клас в 8. СУ „Васил Левски“ чрез електронен формуляр.
от 15.06.2023 г.
до 2
3.06.2023 г. – 16.00 ч.
Подаване на заявление за записване на класираните ученици, завършващи IV клас в 8. СУ „Васил Левски“ и оригинално удостоверение за завършен начален етап.
23.06.2023 г. – 16.30 ч.Обявяване на свободните места
от 26.06.2023 г.
до
30.06.2023 г. – 16.00 ч.
Подаване на заявления за прием за свободните места с копие от удостоверението за завършен начален етап.
03.07.2023 г.Обявяване на приетите ученици.
При подадени по-голям брой заявления от наличните свободни места, се извършва подбор по следните критерии:
1. Ученици, живеещи в района на училището.
2. Успех от НВО – IV клас по български език и литература и по математика.
3. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап.
от 04.07.2023 г.
до 0
7.07.2023 г.
Записване на приетите ученици с предоставяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап и копие от удостоверение за раждане
от 10.07.2023 г.
до
08.09.2023 г.
Попълване на свободните места

 

Важно! При сформиране на паралелките, с цел осигуряване на по-добра атмосфера за работа и по-висока ефективност на учебния процес, ще бъдат съблюдавани следните критерии:

Равномерно разпределение по пол: момичета-момчета;
Разпределение в различни паралелки на ученици с конфликтни взаимоотношения / по препоръка на класен ръководител, преподавател или психолог/;
Равномерно разпределение в паралелките на ученици, които са показали проблеми с дисциплината в часовете / множество забележки за нарушаване на дисциплината или административни наказания, свързани с поведенчески проблеми в училище/.

Предложение за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2023/2024 година

Профил „Предприемачески“ с интензивно изучаване на чужд език – 1 паралелка – 26 ученици

Задължителни профилиращи предмети: предприемачество и информационни технологии

I чужд език – Английски

II чужд език – Руски

Балообразуване: (2*НВО-БЕЛ + 2*НВО-Математика) + (1*география и икономика от свидетелството + 1*информационни технологии от свидетелството)

Свободни места

Уважаеми родители и ученици,
8. СУ “Васил Левски” обявява следните свободни места за учебната 2023/2024 година:  

II клас – няма свободни места

III клас – няма свободни места

IV клас – няма свободни места

V клас – няма свободни места

VI клас – 4 свободни места (чужд език: английски)

VII клас – 3 свободни места (чужд език: английски)


Документи за записване се подават в канцеларията на училището.