Продължете към съдържанието

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на образованието

Прием

ЗА НАЙМАЛКИТЕ 2022/2023 учебна годинаприем само за деца, родени през 2016 г. в:
 • 1 целодневна подготвителна група – 23 деца;
 • 1 полудневна подготвителна група – 23 деца.

По желание на родителите предлагаме:

 • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню (за целодневната група)
 • Извънкласни дейности по интереси – шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
 • Пътувания с учебна цел
 • Зелени и бели училища
График за провеждане на учебните занятия в подготвителните групи:
ПОЛУДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
07:45 – 08:00 ч. Посрещане на децата
08:00 – 08:30 ч. Първа педагогическа ситуация
08:30 – 09:15 ч. Допълнителни дейности – Закуска
09:15 – 09:45 ч. Втора педагогическа ситуация
09:45 – 10:00 ч. Междучасие
10:00 – 10:30 ч. Трета педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч. Междучасие
10:45 – 11:15 ч. Четвърта педагогическа ситуация
11:30 – 12:00 ч. Допълнителни дейности
12:00 – 12:30 ч. Изпращане на децата
ЦЕЛОДНЕВНА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА
07:45 – 08:00 ч. Посрещане на децата
08:00 – 08:30 ч. Първа педагогическа ситуация
08:30 – 09:15 ч. Междучасие – Закуска
09:15 – 09:45 ч. Втора педагогическа ситуация
09:45 – 10:00 ч. Междучасие
10:00 – 10:30 ч. Трета педагогическа ситуация
10:30 – 10:45 ч. Междучасие
10:45 – 11:15 ч. Четвърта педагогическа ситуация
11:15 – 12:15 ч. Игри
12:15 – 12:45 ч. Обяд
12:45 – 13:00 ч. Подготовка за сън
13:00 – 15:00 ч Следобеден сън
15.00 – 15.30 ч Събуждане и обличане
15.30 – 15.45 ч. Следобедна подкрепителна закуска
15.45 – 16.15 ч Пета педагогическа ситуация – Вторник и четвъртък
16.15 – 17.30 ч. Спорт и занимания по интереси, изпращане на децата
Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения. подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ, ПГУ и I клас/.
Календар на дейностите по прием за 2022/2023 година
Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ „Васил Левски“ за учебната 2022/2023 г. започват да посещават учебни занятия на 15.09.2022 г. До 14.09.2022 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.
Необходими документи за записване:
 • Заявление (генерира се от системата и се попълва на място в училището)
 • Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
 • Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите – представят се заедно със заявлението за записване dapibus leo.
Обявяваме прием на 5  паралелки х 24 ученициобщо 120 ученици с разширена подготовка по: английски език (1 час); математика (1 час) ; информационни технологии (1 час);
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
І. За кандидатстване:
 • Регистрирането и кандидатстването за прием в първи клас за учебната 2022/2023 година се извършват по електронен път в ИСОДЗ, ПГУ и I клас. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас на адрес: https://kg.sofia.bg/ , както и с документите:
 • Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година
Очаквайте скоро! Прилежащите райони на общинските училища на територията на Столична община ще бъдат заредени директно в ИСОДЗ, ПГУ и I клас Представяне на електронната система за прием в първи клас: https://www.youtube.com/watch?v=4bwPAlboCPE

ІІ. За записване:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група– оригинал 2. Необходими документи, удостоверяващи декларираните в заявлението обстоятелства – представят се само тези документи, за които не може да се осъществи служебна проверка 3. Декларация от родителите, ако детето не е посещавало подготвителна група 4. Сведение за ученика: 5. Заявления за спортни дейности, разширена подготовка (ИУЧ) и целодневно обучение: 7. Копие на удостоверение за раждане на детето

2022/2023 учебна година – прием на 3 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по български език и литература, математика и английски език

График на дейностите по прием в V клас за учебната 2022/2023 година

от 01.06.2022 г. до 13.06.2022 г. Подаване на заявления за кандидатстване от родителите на учениците, завършващи IV клас в 8. СУ „Васил Левски“ чрез електронен формуляр.
от 17.06.2022 г. до 24.06.2022 г. – 17.00 ч. Подаване на заявление за записване на класираните ученици, завършващи IV клас в 8. СУ „Васил Левски“ и оригинално удостоверение за завършен начален етап.
24.06.2022 г. – 17.00 ч. Обявяване на свободните места
от 28.06.2022 г. до 01.07.2022 г. Подаване на заявления за прием за свободните места с копие от удостоверението за завършен начален етап.
04.07.2022 г. Обявяване на приетите ученици. При подадени по-голям брой заявления от наличните свободни места, се извършва подбор по следните критерии: 1. Ученици, живеещи в района на училището. 2. Успех от НВО – IV клас по български език и литература и по математика. 3. Среден успех от удостоверението за завършен начален етап.
от 05.07.2022 г. до 08.07.2022 г. Записване на приетите ученици с предоставяне на оригинал на удостоверение за завършен начален етап и копие от удостоверение за раждане
от 11.07.2022 г. до 10.09.2022 г. Попълване на свободните места
Забележка: При по-голям брой кандидати от свободните места ще бъде открита допълнителна паралелка. Важно! При сформиране на паралелките, с цел осигуряване на по-добра атмосфера за работа и по-висока ефективност на учебния процес, ще бъдат съблюдавани следните критерии: Равномерно разпределение по пол: момичета-момчета; Разпределение в различни паралелки на ученици с конфликтни взаимоотношения / по препоръка на класен ръководител, преподавател или психолог/; Равномерно разпределение в паралелките на ученици, които са показали проблеми с дисциплината в часовете / множество забележки за нарушаване на дисциплината или административни наказания, свързани с поведенчески проблеми в училище/.

Очаквайте информация!

Свободни места

Уважаеми родители и ученици,
8. СУ “Васил Левски” обявява следните приети в V клас ученици от други училища за учебната 2022/2023 година:  

Вх. № 2547/28.06.2022 г.
Вх. № 2554/28.06.2022 г.
Вх. № 2563/29.06.2022 г.
Вх. № 2566/29.06.2022 г.
Вх. № 2067/30.05.2022 г.

Свободни места за прием в V клас – 6
Заявления за прием за свободните места се подават от 11.07.2022 г. до 10.09.2022 г.
в канцеларията на училището.