Продължете към съдържанието

Участие на 8. СУ „Васил Левски“ в проект на Националния инспекторат по образование /НИО/

  1. СУ е партньор на НИО по проект № 2022-1-BG02-KA220-SCH-000089675, на тема: Strengthening, spreading, disseminating, implementing and evaluating the Toolbox for (self-) Evaluation and Stimulation Social Inclusion in Education (STESSIE) по програма „Еразъм+”, ключова дейност 1.

В рамките на проекта нашето училище се включи  и съдейства за пробация на безплатен инструмент, предназначен да помогне на училищата да оценят и подобрят включването в рамките на своята образователна среда.
Основните функции на инструмента са: оценка на приобщаващите практики, самооценка на политиките, анализ на средата и практиките на училището, като се гарантира, че те активно насърчават разнообразието и приобщаването.
Това се случи чрез попълване на  въпросник – TESSIE (Toolbox for (self-) Evaluation and Stimulation Social Inclusion in Education).
Въпросникът попълниха всички педагогически специалисти от училището, 260 родители, както и 111 от учениците от V. до  VIII. клас – в присъствието на техните родители.
За реализиране на дейностите по проекта, в училището беше създадена фокус-група, която обсъди получените от проучването резултати.
Резултатите от проведеното проучване сред учителите са положителни. Те показват удовлетвореност от работата и следването на приоритетите в стратегията на училището.
Друг извод от проучването е, че родителите смятат училищните програми за подходящи за детето им, както и че училищните ръководители използват добре ресурсите и материалната база. Също така родителите са споделили впечатление, че училището следи присъствието на всяко дете, че детето им получава необходимата подкрепа, за да може да се развива физически, социално и емоционално, както и да изгради позитивни взаимоотношения с връстниците си и училищния екип, да чувства принадлежащо към училищната общност. Според родителите учениците получават обратна връзка и училищният екип разбира специфичните характеристики на детето им.
Стана ясно също, че родителите се интересуват от това дали детето им получава необходимата подкрепа и биха искали да участват в процеса на взимане на решения в училището.
Данните от въпросника, пригоден за учениците, показват, че те знаят какво трябва да правят в час, както и че дейностите в клас са съобразени с техните знания и умения. По-голямата част от тях казват, че идват на училище всеки ден, щастливи са, че учат с другите и усещат, че учителите вярват в тях. Учителят според тях им обяснява как могат да се справят по-добре и ги познава добре. Много от учениците обаче споделят, че не учат с удоволствие. Мислят си, че учителят не обича да им помага по време на заниманията в клас и биха искали да ги пита по-често за мнението им за дейностите в клас.

На 05.06.2024 г. делегация от чуждестранните партньори по проекта посети училището. В рамките на деня, нашите гости от Сърбия, Белгия, Великобритания, Испания и Малта разгледаха сградата и наблюдаваха част от дейностите по приобщаване на учениците.
В работна среда последва дискусия между екипа на STESSIE и членовете на фокус-групата, които са част от училищния екип по включване – директора на училището, заместник директор, училищен координатор, учители, психолози. На срещата  представихме резултатите от проучването.

Повече информация можете да откриете на официалния сайт на проекта:
https://sites.google.com/view/stessie-bulgaria/schools?authuser=0