Продължете към съдържанието

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05М2ОР001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ в 8. СУ „Васил Левски“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включвае в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейна среда.